1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #12510
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  A kifizetés igénylés- elszámoláshoz az összefoglaló folytatása 2.rész – az elszámolás elkészítésének segítsége céljából.
  Bér-és járulék költségek elszámolása
  A KATA adózó esetén a kifizetett jövedelem (csak a bérköltsége) , valamint az új további alkalmazott munkavállaló esetén annak a bérköltsége és a munkáltatót terhelő adók és járulékok. számolhatóak el.

  A Bérköltség támogatás kifizetésének igénylésekor be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat (eredeti példányokat a helyszíni ellenőrzések során kell bemutatni)

  – „Bérköltség támogatás összesítő” – amely az alábbi módon érhető el:

  https://www.palyazat.gov.hu – Pályázati dokumentációk – GINOP – Pénzügyi tájékoztatók mellékletei (egységes) – Végleges dokumentumok arculat – Bérköltség elszámolási csomag mappában.

  Ebben a mappában találhatóak még az alábbi dokumentumok is:
  – Megrendelés , szerződés hiányáról Nyilatkozat minta
  – Önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat minta
  – Összesítő Értékcsökkenés elszámolásához
  – Üzembe helyezési jegyzőkönyv minta

  A bérköltség összesítőt excel táblázat formájában, a hivatalos képviselő által aláírva, szkennelt formában kell csatolni az elszámolás során , amely a következő két – kitöltési útmutatóval ellátott táblázatból áll:
  – projekt jelenléti ív,
  – személyi jellegű költségösszesítő.

  1. Az egyéni vállalkozó saját bérét számolja el a pályázatában

  • KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a pályázathoz kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelmet (csak a bérköltséget ) számolhatja el maximum a mindenkori garantált bérminimum összegéig.
  • A könyvelésben nyilvántartást kell vezetni a KATÁ-s vállalkozóknak a számára kifizetett munkabérekről, amely vállalkozói KIVÉT formájában igazolható.
  • Egyéni vállalkozó tulajdonképpen önmagát foglalkoztatja. Ezért a bevételeiből úgymond kivett összeg, kvázi mintegy fizetésként funkcionál.

  2. Alkalmazott, segítő családtag vagy más magánszemély számára kifizetett munkabérek elszámolása

  • az alkalmazott, a segítő családtag, vagy más magánszemély számára kifizetett munkabérekről, és a fizetett, és levont járulékokról kell a bérköltség összesítőt – (excel táblát) kitölteni – és személyenkénti nyilvántartást is kell vezetni.
  • Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el.

  • Az alkalmazottak bérköltségeinek helyszíni ellenőrzésekor az irányító hatóság kérheti az alábbi eredeti dokumentumok bemutatását:
  – a foglalkoztatás alapját képező dokumentumokat: _ munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, ezek módosítása;
  – munkaköri leírást;
  – bérkartont;
  – kifizetést alátámasztó dokumentációt;
  – a személyi jellegű költségek táblában feltüntetett bruttó bér, egyéb személyi jellegű költség és járulékok kiszámításának metodikáját, különös tekintettel a nem elszámolható költségekre;

  • A projekt GINOP azonosító számát minden esetben rá kell írni foglalkoztatás alapját képező – fentiekben felsorolt dokumentumokra , illetve a munkaköri leírásban is.

  KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK ALKALMAZÁSA ÉS ALÁTÁMASZTÁSA

  Az összesítőket az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK felületen az elszámolás felvitele részeként ) kell rögzíteni .

  Kivétel: a személyi jellegű költségek összesítő, melyek benyújtása az összesítőt tartalmazó Excel tábla elszámoló bizonylathoz történő csatolásával történik – a fentiekben részletesen ismertetett módon.

  Az EPTK rendszerben az elszámoló bizonylat összesítő adatai adatlapon az alábbi mezők találhatók:

  Összesítő típusa: legördülő listából választható – mentés után nem módosítható (kötelezően töltendő mező):

  o Anyagköltség összesítő,
  o ÁFA összesítő fordított adózás esetén,
  o Általános (rezsi) költség összesítő,
  o Kis támogatástartalmú számlák összesítője,
  o Utazási és kiküldetési költség összesítő.

  1. Kis támogatás tartalmú számlák összesítője (500 000 Ft támogatási összeg alatti számlákat érinti)

  – A kis támogatástartalmú számlaösszesítő, kizárólag az utófinanszírozott költségek esetében alkalmazható. Az összesítővel azon forintban kiállított számlákat lehet elszámolni , amelyeknél az igényelhető utófinanszírozott támogatás összege nem haladja meg az 500 000 forintot.

  – A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentumot nem szükséges benyújtani, illetve csatolni.

  -A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumokat legkésőbb a Záró Helyszíni Ellenőrzés keretében kell bemutatni.

  2. Általános (rezsi) költségösszesítő
  Egyéb általános (rezsi) költség esetében az alábbi költségek számolhatóak el:
  • Könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei.
  • Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek.
  • Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek.
  • Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés

  Az általános (rezsi) költségösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása és csatolása szintén nem szükséges.

  A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb szintén a záró helyszíni ellenőrzés keretében kerülnek vizsgálatra.

  Nagyon fontos szabály , hogy az általános (rezsi) költség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be, oly módon , hogy csak a projektre fordított arányban lehet elszámolni. Tehát teljes összegben nem lehetséges az elszámolása.

  A C- típusú tábla kivitelezése :
  – A táblagenerátor által készített nyomdakész dokumentumot (C-tip. táblát) a pályázó az általa kiválasztott nyomdában kivitelezteti, elkészítteti.
  – A táblákon csak a kötelezően előírt adatok szerepelhetnek, ahogy az a táblagenerátor programmal megszerkeszthető.

  A C-tip. tábla kihelyezése:
  – A projekt tényleges, fizikai megkezdéskor – de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül – kötelező a tájékoztató táblát a projekt helyszínén, jól látható helyen kihelyezni.
  – A táblát a projekt fizikai befejezéséig kötelező a projekt helyszínén/helyszínein kint tartani.
  – A kihelyezett tábláról minimum két fotót szükséges készíteni, amely a feladat teljesítését bizonyítja. ( Elszámolás során ezeket a fotókat is be lehet csatolni a számla mellékleteként.)

  – A Támogató az egyiken a szöveg olvashatóságát, a másikon (környezettel fotózott kép) a megfelelő helyre történő kihelyezést ellenőrzi.
  – A fotót a projekt dokumentációval kapcsolatosan előírtaknak megfelelően szükséges megőrizni és az ellenőrzés során bemutatni.
  – Egyedi esetekben (pl. több megvalósítási helyszín esetén, vagy ha a megvalósítási helyszín távol esik a közlekedési utaktól, stb.) a pályázónak a Támogatóval (Irányító Hatóság) előre írásban egyeztetnie kell a kihelyezendő tábla/táblák típusát, számát, méretét és helyszínét/helyszíneit.
  Nagyon fontos, hogy változások esetén – amennyiben a táblán szereplő adatokat érinti a változás – úgy a táblán szereplő adatokat frissíteni szükséges . (A változást követő egy hónapon belül.)

  Jelentéstételi kötelezettség

  A projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása válik szükségessé.

  A jelentéseket – Projekt Fenntartási Jelentés , ill. Záró Projekt Fenntartási Jelentés – elektronikus formában az EPTK rendszeren (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon nem kell benyújtani.

  Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, akkor az Irányító Hatóság, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, így a Kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány használatával, postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

  Edit Mentor Kissné

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.