1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #14515
  Balogh Ildikó
  Felhasználó

  A Szabályozó környezet
  Pályázati útmutató (www.szecshenyi2020.hu)
  Támogatási szerződés (Támogatói okirat)
  Számviteli törvény, adótörvények, kormányrendeletek

  Előleg igénylése
  A támogatott tevékenység elindításához és a likviditás biztosításához
  A projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 750.000,- Ft összegben
  a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

  Elszámolható költségek
  Kizárólag a támogatási program szakmai céljainak megfelelő, a támogatási szerződésben rögzített tevékenységek elvégzéséhez és az indikátorok teljesítéséhez szükséges költségek számolható el: az üzleti tervben tervezett (utoljára módosított költségvetésben) a vállalkozás elindításával és működtetésével kapcsolatos költségek.

  A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

  Az elszámolható költségek egyéb feltételeit a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről című dokumentum szabályozza.

  Az előkészítés költségei az üzleti terv elfogadásának napjától számolhatók el.

  A költség a támogatási időszakban merül fel és az elszámolási időszak végéig kiegyenlítésre kerül.

  Nem elszámolható költségek
  KATA-s adózás során fizetett tételes adó, 40 %-os mértékű adó,
  kisvállalati adó,
  föld, telek, ingatlan vásárlás,
  levonható áfa,
  kamattartozás kiegyenlítés,
  hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában,
  hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek,
  pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség,
  bírságok, kötbérek és perköltségek,
  jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, bérlete kivéve mozgó elárusítóhelynek átalakított jármű (beleértve vontatmány) beszerzése, bérlete.
  eszköz lízingelése, informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
  műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
  meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
  eszközök leszerelési költsége

  Határidőre benyújtott kifizetési kérelem
  Kifizetési igénylés
  Rendszerezett, átlátható beszámoló (meghatározott tartalmi és formai elemek)
  Szakmai beszámoló
  Pénzügyi beszámoló
  30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló dokumentum
  kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma bizonylatonként 500 000 Ft;
  személyi jellegű költségek összesítője.

  Időközi kifizetési igénylés – támogatás folyósítása
  Folyósítás: időközi beszámoló és kapcsolódó kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül
  A támogatás folyósításának felfüggesztése (pl. hiánypótlás: 30+15 nap) esetén a felfüggesztés időtartama nem számít bele a meghatározott fizetési határidőkbe
  Ha előleg került folyósításra és az időközi kifizetés eléri a megítélt támogatás 50%-át->előleg terhére kell elszámolni, a maradék a záró kifizetéskor kerül rendezésre

  Pénzügyi elszámolás tartalma
  Számlaösszesítő (cégszerűen aláírt, eredeti példánya), mely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait tartalmazza;
  A költségeket igazoló, záradékkal ellátott számviteli bizonylatok hitelesített másolatai (sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjének megfelelően);
  A pénzügyi teljesítéseket (kifizetéseket) igazoló bizonylatok hitelesített másolatai;
  A vonatkozó szerződés hitelesített másolatai.

  Fogalmak
  Záradékolás: az eredeti bizonylaton fel kell tüntetni az adott bizonylattal elszámolni kívánt összeget és az adott pályázat pályázati azonosítóját, valamint, hogy a x. számú költségvetési soron elszámolva
  Hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és az eredeti példány mindenben megegyezik és ezt a szervezet hivatalos képviselőjének (meghatalmazottjának) dátummal és cégszerű aláírásával igazolnia kell

  Az elszámolásra benyújtott bizonylatokkal szemben támasztott követelmények I.
  Kedvezményezett nevére és címére kiállított bizonylat
  A számla és a számlával egy tekintet alá eső okirat megfeleljen az ÁFA törvényben rögzítetteknek
  Külföldi számlák fordításáról és forintosításáról gondoskodni kell (a számla értékét a kifizetés napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell átváltani; valutaváltónál vásárolt valuta alapján kifizetett külföldi pénznemben kiállított külföldi számla esetén a váltási jegyzéken megadott érték)

  Az elszámolásra benyújtott bizonylatokkal szemben támasztott követelmények II.
  Arányosítás
  Szerződés hiteles másolatát csatolni kell
  Pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok:
  Bankszámlakivonat;
  Kiadási pénztárbizonylat;
  Naplófőkönyv;
  Időszaki pénztárjelentés.
  Kerekítés esetén a tényleges teljesítés számít
  Záradékolás, hitelesítés

  Benyújtandó dokumentumok költségtípusonként I.
  Személyi jellegű kifizetések:
  Munkaszerződés
  Munkaköri leírás
  Jelenléti ív
  Bérszámfejtő lap
  Megbízási szerződés, teljesítés-igazolás
  Számla, átvételi elismervény
  Kiadás megfizetését igazoló bankszámlakivonat/pénztárbizonylat

  Benyújtandó dokumentumok költségtípusonként II.
  Vásárolt anyagok és szolgáltatások költségei:
  Szerződés/megrendelő (100 eFt alatt)
  Teljesítésigazolás
  Számla
  3 árajánlat (100 eFt felett)
  Bankszámlakivonat/pénztárbizonylat
  Kiküldetési rendelvény, gk. forgalmi engedély, jogosítvány, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kötvény és befizetés igazoló, támogatott nevére kiállított számla, jegy/bérlet, menetlevél
  Oktatók megbízási szerződése, jelenléti ív

  Támogatás folyósításának felfüggesztése
  Helyszíni ellenőrzés elindítása a lezárásig
  Szabálytalansági eljárás a gyanú bejelentésétől az eljárás lezárásáig
  Hiánypótlás elrendelése a hiánypótlásra meghatározott határidő időtartamára
  Támogatási szerződésmódosítás a módosítás időtartamára
  Köztartozás, annak megszűntetéséig

  Támogatási szerződés módosítása
  Akkor lehetséges, ha a Pályázat eredeti célkitűzéseit nem változtatja meg.
  Indokolni kell, csak írásban lehetséges.
  Kedvezményezettnek kötelező kezdeményeznie, ha
  a megvalósítás befejezésének határideje előre láthatóan tolódik,
  a projekt célkitűzéseket befolyásoló más jellemzője változik,
  a költségvetési fősorok között 10%-ot meghaladó eltérés mutatkozik.
  Kedvezményezett kezdeményezheti a módosítást, ha az elfogadott indikátor értékek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek.

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.