1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #15089
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  Kedves Fiatal Vállalkozók!
  Az alábbiakban a Szerződésmódosításhoz nyújtunk információkat.

  Szerződésmódosítási útmutató

  A Pályázat megvalósítása során – a Támogatói Okirat kézhezvételétől számítottan – előfordulhat, hogy bizonyos változások miatt Szerződés módosítást kell kezdeményezni.
  Milyen esetben lehetséges Szerződésmódosítást kezdeményezni:
  – Ha a Kedvezményezettnek a Támogatói Okiratban rögzített adataiban változás következik be,
  – vagy a projekt műszaki-szakmai tartalma megváltozik,
  – a projekt helyszíne megváltozik,
  – a projekt költségvetése, ütemezése változik,
  – vagy a támogatás egyéb feltételei változnak.
  A Kedvezményezett / Pályázó a változást a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Támogatónak.
  A Kedvezményezett vagy a Támogató kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét indokolással ellátva, a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Támogató részére eljuttatni.
  A Szerződés módosítása csak írásban, valamennyi szerződő fél – az eredeti Szerződéssel megegyező módon történő – aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF eltérően rendelkezik
  Ha a Támogató a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.
  A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.
  A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Támogató felfüggeszti, ha
  a) a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, vagy
  b) egyszeri elszámoló kezdeményezi;
  egyéb esetekben felfüggesztheti.

  A Szerződés kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, továbbá ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
  Módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet támogatás biztosítására, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt kivételektől eltekintve.
  Ha a Projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott önállóan támogatható eleme már megvalósult, a Támogató a Szerződés módosításával kezdeményezheti a Projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítását.
  A Támogató a Szerződést a Kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja.
  A Támogató indokolt esetben akkor módosíthatja a Szerződést vagy az ÁSZF-et egyoldalúan a Kedvezményezett hátrányára, ha a Projekt szabályos megvalósítása érdekében szükséges, vagy a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség.
  Edit Mentor Kissné

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.