Elérhető a Támogatási szerződés

Az alábbi linkre kattintva, valamint a Letölthető dokumentumok menüpontban elérhető a Támogatási Szerződés, ami a program egyik alapdokumentumául szolgál.

http://www.nyugatdunantul.mva.hu/wp-content/uploads/2015/10/Tamogatasi_Szerzodes_GINOP522_NYDR_20160727.pdf

A Támogatási Szerződés kitöltési/beküldési módja:

Kérjük a pontos adatok rögzítését az adatmezőkbe, majd 3 példányban kérjük kinyomtatni, és mindhárom példányt minden oldalon aláírni. Az utolsó oldalon a saját aláírásnál keltezni is szükséges.

A szerződés részét képezi az alábbiakban sorolt 8 db melléklet:

1. számú melléklet: jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok listája.

2. számú melléklet: a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt kötelező adatszolgáltatás; a pályázó tölti ki online módon. A kérdőív a programhonlap bal oldali menüjében érhető el az „ESZA adatszolg.” menüpont alatt. A teljes Monitoring Útmutató: Monitoring_Tájékoztató_GINOP_522_531_533 A bemeneti kérdőív és a vonatkozó iránymutatások: bemenetikérdőív   

3. és 4. számú melléklet: az egyes projektelemekre vonatkozó kiegészítés; az MVA munkatársai fogják kitölteni a projektelemek indulását követően, és a későbbiekben megküldik minden pályázó részére.
5.számú melléklet: a projekt összes közvetett költségét tartalmazza.
 
6. számú melléklet: Nyilatkozat a jelentkező munkaerő-piaci státuszáról (mikortól álláskereső; nincsen hallgatói jogviszonya semmilyen képző intézménnyel a szerződés aláírásának pillanatában).

7.a számú melléklet: A 18-25 év közötti álláskereső pályázókra vonatkozó, az Ifjúsági Garancia Rendszer <GINOP-5.2.1-14 vagy VEKOP 8.2.1-15> keretében kapott Irányítólap, amelyet a Járási Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai adnak ki. A Támogatási Szerződés kétoldalú aláírásának feltétele, hogy a jelentkező az Ifjúsági Garancia Rendszer tagja legyen. Ezért legkésőbb a kompetenciamérések eredményének jelzése és a programbavonás kiértesítése után kérjük, jelentkezzen a lakóhelye szerinti Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán, ahol kiadják az Irányítólapot a 18-25 év közötti álláskereső pályázók részére. Az Irányítólap 1 eredeti és 1-1 másolati példányát csatolják a Támogatási Szerződés három példányához.

7.b számú melléklet: a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum jelentkező által hitelesített* másolata; ez a melléklet csak a 25 és 30 év közötti fiatalokra vonatkozik.

8. számú melléklet: a képzésbe vonásról szóló határozat, az MVA Konzorciuma fogja kitölteni, és a későbbiekben megküldeni minden pályázó részére.

* másolat hitelesítésének módja: a lap aljára ráírni: „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, és aláírni

A GINOP-5.2.3-16 program Felhívásának rendelkezése szerint: „A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt Támogatási Szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső.”

A mellékletek hiányában az MVA konzorciuma nem köt Támogatási Szerződést a célcsoporttaggal, tehát a fent jelzett dokumentumok adattartalmának online rögzítése vagy a Szerződés és mellékleteinek megküldésének elmulasztása esetén a célcsoporttag nem vonható be a programba.

A Támogatási Szerződés hatálybalépésével, kétoldalú aláírásával a jelentkező kötelezettséget vállal, hogy elvégzi a program által ingyenesen biztosított képzést, és betartja a szerződésben foglalt feltételeket.

A szerződéskötés, programba vonás feltétele a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés kor, lakóhely és munkaerő-piaci státusz tekintetében az alábbi pályázati előírások szerint:

Programba vonható:

  • A régióban állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személy (a lakóhelyet hatósági igazolvánnyal kell igazolni).
  • 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező, új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személy. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.
  • 25-30 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező pályakezdő álláskeresők (a célcsoport legfeljebb 20%-a).

A 18-25 év közötti csoporton belül elkülöníthetők a kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküliek, a legalább hat hónapja munkanélküliek (a célcsoport legalább 20%-a) és az inaktív fiatalok.

Az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 30. életévüket be nem töltött fiatalok vonhatók be, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.

A Támogatási Szerződés három eredeti példányát postai úton ajánlva tértivevénnyel kérjük eljuttatni az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4. További egy scannelt példányt kérünk megküldeni az nyugatdunantul@mva.hu e-mail címre.